Kaptoril 25 Mg 50 Tablet
Kısıtlamalar
ACE (Angiotensin-converting enzim) inhibitörü antihipertansif.
Yetişkinde günde 2-3 defa 25-150mg. Max 450mg/gün.
Gebelik kategorisi birinci trimestrde C, iki ve üçüncü trimestrde D. Anne sütüne geçer.
Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.
Etkileşim; diğer antihipertansifler, nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar, lityum, digoksin, allopurinol.
Yan etkiler; proteinüri, renal yetmezlik, nefrotik sendrom, poliüri,oligüri, nötropeni, granülositopeni, anemi, trombositopeni, allerjikreaksiyonlar, hipotansiyon, taşikardi, anjina pektoris, miyokardinfarktüsü, Raynaud sendromu, konjestif kalp yetmezliği, iştahsızlık,öksürük.

Formülü:
Her Tablet 50 mg Kaptopril ihtiva eder.

Farmakolojik Özellikleri:
Kaptopril;
Güçlü bir ACE (Angiotensin-converting enzim) inhibitörüdür.
Etki mekanizması kesinlik kazanmamakla beraber, tesirinirenin-angiotensin-aldosteron sistemini inhibe ederek gösterdiğisanılmaktadır.
Renin, sentezi böbreklerde yapılan bir enzimdir. Kana verildikten sonraAngiotensin I’in yapımında rol oynar. Angiotensin I, ACE tarafındanAngiotensin II’ ye çevrilir. Angiotensin II güçlü bir vasokonstriktörolup, ayrıca adrenal korteksteki aldosteron yapımını da stimüle edereksodyum ve sıvı retansiyonuna yol açar.
Kaptopril, ACE’yi inhibe ederek Angiotensin I’in Angiotensin II’yedönüşmesini engeller. Kaptopril renin miktarının düşük olduğuhipertansiyon vakalarında da etkilidir ancak bu tesirini ne yollagösterdiği bilinmemektedir.
Kaptopril, oral yoldan verildiğinde süratle emilir. Alındıktan 1 saatsonra doruk plazma konsantrasyonuna ulaşır. Biyolojik yarılanma zamanı2-5 saat civarındadır.

Endikasyonları:
# Hipertansiyon:
Hipertansiyonun inisyal tedavisinde, (böbrek fonksiyonları bozukolanlarda, başka ilaçlarla tedaviye cevap vermeyen veya bu ilaçlarlatedavi esnasında ağır yan tesirler görülen hipertansiyonda) kullanılır.
# Kalp yetmezliği:
Diüretikler veya dijitalin ile terapiden yeterli sonuç alınamayan kalp yetmezliğinde kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu:
KAPTORİL Tablet yemeklerden 1 saat önce alınmalıdır.

Hipertansiyonda:
Tedaviye günde 2 veya 3 defa 25 mg Kaptoril Tablet verilerek başlanır.
2 hafta içinde yeterli cevap alınamazsa bu doz günde 3 defa 50 mg’a çıkarılmalıdır.
Eğer yine de kan basıncında yeterli düşme sağlanamazsa Kaptoril Tablet,tiazide grubundan bir diüretikle kombine edilmeli (böbrek yetmezliğindefurosemid ile birlikte verilmesi tavsiye olunur), diüretiğin dozuyeterli cevap sağlanana kadar (maksimum dozu aşılmamak kaydıyla)arttırılmalıdır.
Halen bir sonuç alınamazsa Kaptoril Tablet’ in dozu günde 3 defa 100 mg veya 150 mg’ a kadar arttırılabilir.
Maksimum günlük doz 450 mg’dır. Kaptoril Tablet tek başınakullanıldığında alınan sodyum miktarının kısıtlanmasında yarar vardır.
Habis hipertansiyonda, Kaptoril Tablet’in dozunu, 24 saatte bir yeterlicevap alınana kadar (maksimum doz aşılmamak kaydıyla) arttırmakgerekebilir.

Kalp Yetmezliğinde:
Tedaviye başlanırken hastanın diüretiklerle tedavi altında olup olmadığı tespit edilmelidir.
Diüretiklerle tedavi olunanlarda ve hiponatremik veya hipovolemikolabilecek hastalarda tedaviye günde 3 defa 6.25 mg veya 12.5 mgKaptopril verilerek başlanmalıdır. Bu uygulama hipotansiyon riskiniminumum düzeye indirecektir.
Hastaların çoğunda tedaviye günde 3 defa 25 mg Kaptopril verilerekbaşlanması uygundur. Bu doz, günde 3 defa 50 mg’ a çıkartıldıktan sonraen az iki hafta arttırılmamalı ve yeterli cevabın alınıp alınmadığısaptanmalıdır. Genellikle günde 3 defa 50 veya 100 mg Kaptoprilverilmesi ile yeterli cevap sağlanmaktadır.
Maksimum günlük doz 450 mg’ dır ve kesinlikle aşılmamalıdır.
Kaptopril; diüretikler ve dijitalin ile birlikte kullanılmalı, hasta hekim kontrolü altında tutulmalıdır.